De privacy voorwaarden van Crowe Peak

Inleiding

Crowe Peak, statutair gevestigd te Rotterdam aan de Jan Leentvaarlaan 50-60, verwerkt persoonsgegevens zorgvuldig, veilig en vertrouwd. Wij vinden het belangrijk dat onze relaties, sollicitanten en medewerkers vertrouwen hebben in onze organisatie. Daarom hebben wij als uitgangspunt om jouw privacy te zo goed mogelijk te beschermen. De regels over het beschermen van jouw privacy zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, waarbij de Autoriteit Persoonsgegevens toezicht houdt op de naleving van de wet.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon. Voorbeelden hiervan zijn je naam, adres, telefoonnummer, CV en rekeningnummer.

Wanneer verstrek je persoonsgegevens aan Crowe Peak?

Wanneer je solliciteert bij Crowe Peak, bijvoorbeeld door middel van een webformulier op onze site, verstrekt je aan ons persoonsgegevens. Het gaat dan bijvoorbeeld om je NAW- en contactgegevens, je CV en motivatiebrief, of informatie die je in een vrij tekst velt invult. Deze gegevens zijn nodig om je te kunnen uitnodigen voor een sollicitatiegesprek, je geschiktheid voor een vacature te beoordelen en om eventueel een dienstverband met je aan te gaan.. De persoonsgegevens die wij van je hebben ontvangen in het kader van je sollicitatie bij ons, gebruiken wij niet voor andere doeleinden.

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens?

Crowe Peak is de juridische verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens bij jouw sollicitatie en dienstverband bij ons.

Welke persoonsgegevens verwerkt Crowe Peak?

Wanneer je onze website bezoekt, je reageert op een vacature, je solliciteert bij ons en wanneer je een dienstverband met ons aangaat, dan worden de volgende categorieën van persoonsgegevens van jou verwerkt:

 • (Categorie 1) Gewone Persoonsgegevens. Hieronder vallen onder andere je NAW- en contactgegevens, je geboortedatum, je geslacht en burgerlijke staat.
 • (Categorie 2) Bijzondere Persoonsgegevens. Dit zijn gegevens van een kopie legitimatiebewijs (ID-kaart of paspoort) omdat hier een pasfoto op kan staan. Je pasfoto wordt gebruikt met het oog op identificatie.
 • (Categorie 3) Gevoelige Persoonsgegevens. Dit zijn onder andere gegevens over je rekeningnummer, burgerservicenummer (BSN), loonbelastingverklaring, salaris, functie, opleiding, hobbies, verzuim en werkprestaties.

NB: wij verzoeken je dringend om bij je sollicitatiedocumenten, zoals je CV en motivatiebrief, geen Bijzondere Persoonsgegevens aan te leveren. Dit betreft gegevens over jouw:

 • Gezondheid;
 • Ras of etniciteit;
 • Eventuele religieuze opvattingen;
 • Biometrische en genetische gegevens (waaronder je pasfoto);
 • Eventuele lidmaatschappen van een politieke partij of vakbond;
 • Seksuele gerichtheid;
 • Eventuele strafrechtelijke gegevens.

Ook verzoeken wij je om je burgerservicenummer (BSN) niet te vermelden op je CV of in je motivatiebrief.

Worden persoonsgegevens verzameld bij anderen?

In de precontractuele- of sollicitatiefase kunnen wij persoonsgegevens verzamelen bij andere partijen. Het gaat dan om gegevens die wij via bemiddelingsbureaus ontvangen of gegevens die wij ontvangen vanuit een referentiecheck.

Voor welke doelen gebruiken we je gegevens?

Wij gebruiken de genoemde persoonsgegevens voor verschillende doelen. Deze doelen zijn als volgt:

 1. Om je te identificeren;
 2. Om je geschiktheid voor een vacature te beoordelen;
 3. Om je uit te nodigen voor een sollicitatiegesprek;
 4. Om te beoordelen hoe goed je bij onze organisatie past;
 5. Om een referentiecheck uit te voeren;
 6. Om een arbeidscontract op te stellen en met je aan te gaan;
 7. Om je door middel van mailings te informeren over onze vacatures.

Wij gebruiken voor de doeleinden persoonsgegevens uit de 1e, 2e en 3e categorie.

Op basis van welke grondslagen gebruiken we je gegevens?

Toestemming

Wanneer je solliciteert bij Crowe Peak, of hebt gesolliciteerd, en wij hebben geen positie voor jou, dan vragen wij jouw toestemming om je CV langer te mogen bewaren dan onze standaard bewaartermijn van 4 weken. Hiermee willen we je dan in de toekomst informeren over vacatures en/of uitnodigen voor een gesprek. Je CV bewaren we dan maximaal 1 jaar.  

Overeenkomst

Ook verwerken wij je persoonsgegevens om je arbeidsovereenkomst met ons op te stellen en uit te voeren, en om onze overeenkomsten met opdrachtgevers uit te voeren. Ook in de precontractuele fase.

Wettelijke plicht

In bepaalde gevallen zijn we wettelijk verplicht om in het kader van jouw dienstverband met Crowe Peak jouw persoonsgegevens te verwerken. Hieronder valt onder andere de Wet op de Loonbelasting. Ook zijn wij als werkgever wettelijk verplicht de identiteit van onze werknemers te controleren. Voordat een werknemer bij ons in dienst komt, controleren wij het originele identiteitsbewijs en bewaren wij een kopie daarvan.

Gerechtvaardigd belang

Wij verwerken je persoonsgegevens op basis van gerechtvaardigd belang voor:

 • Het beoordelen van je geschiktheid voor een vacature en je voor geschiktheid voor Crowe Peak;
 • (Het uitnodigen voor) een sollicitatiegesprek;
 • Het uitvoeren van referentiechecks; en
 • Het sturen van mailings over onze vacatures en om je uit te nodigen om weer eens bij ons op gesprek te komen als je bij ons hebt gesolliciteerd.

Deelt Crowe Peak persoonsgegevens met andere partijen?

Crowe Peak deelt jouw persoonsgegevens alleen met organisaties die zijn ingeschakeld bij het uitvoeren van je arbeidsovereenkomst. Een aantal van onze leveranciers, namelijk onze IT beheerder, salaris administrateur, softwareleveranciers en webmaster hebben toegang tot persoonsgegevens.

Deze leverancier zijn onze verwerkers, en dat betekent dat wij een verwerkersovereenkomst met hen hebben gesloten.

Wat als je persoonsgegevens niet wilt delen met ons?

Om een sollicitatieprocedure uit te voeren en om een arbeidsovereenkomst met je aan te gaan, hebben wij bepaalde persoonsgegevens van je nodig. Wanneer je in het kader van een sollicitatie bij, of arbeidsovereenkomst met Crowe Peak de benodigde persoonsgegevens niet wilt verstrekken, dan kunnen wij geen sollicitatieprocedure uitvoeren en dus geen dienstverband met je aangaan.

 Worden persoonsgegevens overgedragen buiten de EU?

Google Analytics

Crowe Peak gebruikt Google Analytics om inzicht te krijgen in bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves op onze website. Dit betekent dat Google optreedt als verwerker bij de verwerking van persoonsgegevens door ons. Daarom hebben wij met Google een verwerkersovereenkomst gesloten.

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?

Crowe Peak hanteert verschillende technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens niet misbruikt kunnen worden of op een andere manier in handen van de verkeerde persoon terecht komen. Voorbeelden van deze maatregelen zijn (meerfactor)authenticatie, het gebruik van encryptie en het trainen van onze medewerkers op het gebied van privacy.

Hoe lang bewaren wij gegevens?

Crowe Peak bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor wij jouw gegevens hebben verzameld. Webformulieren bewaren wij zolang als naar de aard of de inhoud van het formulier nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Welke cookies worden geplaatst?

Onze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door jouw internetbrowser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. Het cookie zorgt ervoor dat je browser wordt herkend bij herhaald bezoek aan een website. Je kan deze cookies uitzetten via je browser. In onze cookieverklaring staat nadere informatie over ons gebruik van cookies en welke gegevens daarbij worden verwerkt.

Welke privacyrechten heb je?

Wij vinden het belangrijk dat onze sollicitanten, medewerkers en relaties hun rechten op basis van de wet goed kunnen uitoefenen. Je kunt gebruik maken van de volgende rechten:

 • Het recht van inzage: je hebt het recht om inzage te krijgen in welke persoonsgegevens wij van jou verwerken;
 • Het recht van correctie: indien de persoonsgegevens die wij van je verwerken niet juist zijn, dan heb je het recht om deze aan te laten passen;
 • Het recht van verwijdering: indien wij jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor het doel waarvoor we ze hebben gekregen, heb je het recht ons te vragen deze te verwijderen. Hier zijn een aantal uitzonderingen op, zoals een wettelijke plicht om bepaalde gegevens langer te bewaren;
 • Het recht van beperking: gedurende de periode dat we bezig zijn om te bepalen of jouw gegevens gerectificeerd moeten worden, het bepalen van de onrechtmatigheid van gegevensverwerking, het bepalen of gegevens verwijderd moeten worden of je bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking, heb je het recht om de beperking van de verwerking aan te vragen;
 • Het recht van dataportabiliteit: op jouw verzoek moeten wij alle persoonsgegevens die wij van je hebben overdragen naar jou of een andere organisatie naar jouw keuze. Je kan alleen van dit recht gebruik maken indien de gegevens worden verwerkt op grond van toestemming of overeenkomst;
 • Het recht van bezwaar: indien wij gegevens verwerken op grond van gerechtvaardigd belang of algemeen belang, is het mogelijk bezwaar te maken waarna een belangenafweging zal volgen.

Wil je graag extra informatie over het uitoefenen van je privacyrechten, dan kan je ons mailen via privacy@crowe-peak.nl.

Klacht indienen bij de bevoegde autoriteit: Autoriteit Persoonsgegevens

Crowe Peak vindt het belangrijk om tevreden kandidaten, klanten en relaties te hebben. Ook al doen wij er alles aan om dit na te streven, dan kan het voorkomen dat je toch niet tevreden bent. Het is mogelijk om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien het gaat om de bescherming van jouw persoonsgegevens.

Aanpassen privacy statement

Crowe Peak behoudt zich het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen publiceren wij op deze website.